راهنمای نصب بوش سیلندر (بوش موتور) نوع خشک

راهنمای نصب بوش سیلندر (بوش موتور) نوع خشک

دستورالعمل و راهنمای نصب بوش سیلندرهای نوع خشک:

بوش‌های خشک داخل تراش شده با قطر نهایی خارجی سنگ کاری شده  و با قطر داخلی تقریبی برابر با 0.5 تا 0.75 میلی‌متر کوچکتر از اندازه نهایی، تهیه می‌شوند. این بوش‌ها باید مجددا بعد از نصب و قرارگیری آنها درون بلوک سیلندر ماشین‌کاری و پرداخت کاری شوند.

پیش از نصب و سوار کردن بوش‌های جدید فرورفتگی‌های لبه(در جاییکه موجود هستند) و سوراخهای بلوک سیلندر باید کاملا تمیز شده و سپس اندازه‌گیری شوند تا با مقادیر داده شده در کاتالوگ مقایسه گردند.

در حین وارد نمودن بوش‌ها در بلوک تحت پرس هیدرولیک، همچنین در حین نصب و پس از آن برای باز کردن آنها برای تسهیل کار باید مایعاتی از مشتقات مولیبدنوم مورد استفاده قرار گیرد. این مواد هرگز نباید در اطراف بوش مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید در سوراخ سیلندر موجود در بلوک استفاده شود. در حین نصب با پرس، هنگامی که بوش کامل سر جای خود قرار نگرفته و 10-15 میلی‌متر بالاتر می‌باشد به خصوص در ناحیه زیر لبه باید هوای پر فشار اعمال نمود تا از آلودگی‌ها و ذرات تمیز گردند.

قطر خارجی، قطر لبه، و ارتفاع لبه، مربوط به بوش‌ها به صورت مقادیر اسمی داده شده‌اند. قطر سوراخ، فرورفتگی و عمق فرورفتگی، در بلوک موتور باید با اندازه‌های دقیق داده شده برای بوش‌های اختصاصی برابر باشند. چنانچه قطر داخلی سلندر بیش از 0.025 میلیمتر نازک شده یا از حالت گردی در آمده باشند، انها را باید برای استفاده از بوش‌های با اندازه بزرگتر(OVERSIZE)، مجدد ماشین کاری و پرداخت نمود.

نیرویی برابر با 3000 کیلوگرم برای نصب و جاسازی بوش‌های نوع خشک درون بلوک‌های سیلندر تمیز شده با پرداخت و ماشین کاری شده به صورت مناسب، کافی است. به دلیل آنکه فشار وارد شده بر بوش از طریق یک پرس هیدرولیک را می‌توان به وسیله یک فشارسنج، کنترل نمود، معمولا از پرس هیدرولیک استفاده می‌شود. این پرس باید مجهز به یک دریچه و سوپاپ تنظیم فشار باشد تا برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بیش از اندازه که می‌توانند سبب ترک خوردن در امتداد سطح پایین‌تر لبه شود، فشار را در 5000 کیلوگرم محدود نماید. چنانچه سطح نشیمن گاه فرورفتگی لبه صاف نبوده و بر محور سوراخ بلوک عمود باشد، ممکن است موجب شکستن آنی بوش گردد.

سارکو همچنین بوش‌های سیلندر (بوش های موتور) خشک را به سفارش مشتری همراه با سوراخ‌های پرداخت شده و صیقلی و قطرهای پرداخت شده خارجی را در ابعاد نهایی با سنگ کاری، تولید می‌کند. این بوش‌ها را بوش‌های تمام شده یا کامل تراش می‌نامند و پس از نصب آنها درون بلوک نیازمند هیچگونه ماشین کاری نیستند.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید